logo reserveringssysteem

Black & White Kafe

Algemene voorwaarden

De dienstverlening van Black & White KAFE / 72 Business is gericht op het zo compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, workshops of presentaties.

 1. Toepassing
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst ter zake, door Black & White KAFE / 72 Business te verhuren ruimtes of te verrichten diensten.

 2. Aansprakelijkheid
  2.1 Black & White KAFE / 72 Business is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie. De klant is aansprakelijk voor de schade aan de accommodatie en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en/of door zijn groepsleden.

  2.2 Ofschoon Black & White KAFE / 72 Business de opdracht naar beste inzet en vermogen zal uitvoeren, is Black & White KAFE / 72 Business op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of presentaties.


  2.3 Voor zover Black & White KAFE / 72 Business op welke grond dan ook jegens klant aansprakelijk mocht zijn voor door klant geleden schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen diensten.


  2.4 Alle aangebrachte veranderingen ten aanzien van de locaties zullen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
 1. Betaling
  3.1 Indien men na ontvangst offerte wenst te reserveren dan dient men de ondertekende, gescande offerte voor akkoord per email aan Black & White KAFE / 72 Business te retourneren. Na ontvangst van de getekende offerte is de boeking definitief. De cliënt ontvangt een definitieve bevestiging, inclusief routebeschrijving.

  3.2 Wij prefereren een betaling via pin, Mastercard of Visa, na afloop, direct op de locatie. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan sturen wij u na afloop een factuur. De betaling dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven.

  3.3 Indien Black & White KAFE / 72 Business uit naam van de locaties genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde, zullen de incassokosten aan klant in rekening worden gebracht.
 1. Vertrouwelijkheid
  4.1
 Black & White KAFE / 72 Business verplicht zich, zowel tijdens als ook na beëindiging van haar diensten tot geheimhouding jegens een ieder ten aanzien van alle informatie of bijzonderheden welke Black & White KAFE / 72 Business ter kennis zijn gekomen omtrent de dienst, het product of omtrent het bedrijf van klant.

  4.2 Black & White KAFE / 72 Business is wel gerechtigd klant als referentie te gebruiken op haar website of andere publicitaire uitingen, tenzij de klant hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Bijzondere bepalingen inzake boekingen

Onverminderd de toepasselijkheid van voorgaande algemene bepalingen zijn onderstaande bepalingen specifiek van toepassing op boekingen van de dienstverlening van Black & White KAFE / 72 Business.

 1. Opties plaatsen
  Op het gebruik van onze locatie met vergaderruimtes en de diensten van Black & White KAFE / 72 Business kan een optie geplaatst worden door de klant. De optie blijft 3 dagen na dagtekening van de daartoe uitgebrachte offerte geldig. Daarna komt de optie te vervallen. Mocht men de optie langer willen aanhouden, dan dient men dit wel zelf per mail aan te geven. Indien dit niet gebeurt zullen wij, indien van toepassing, ook andere geïnteresseerden voor die datum offerte doen toekomen onder dezelfde voorwaarden, met het risico dat de datum dan vergeven is.
 2. Reserveren
  Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als de offerte welke door Black & White KAFE / 72 Business wordt verstrekt door een klant per e-mail wordt goedgekeurd. Ook is het mogelijk dat de klant de reservering zelf maakt. Ook dan accepteert hij/zij de alemene voorwaarden en zijn dezelfde regels van toepassing.                 
 3. Definitief aantal personen
  Tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kan de klant wijzigingen in het aantal personen doorgeven. Dit aantal is minimaal bindend voor de factuur. Een wijziging in het aantal personen kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden doorgegeven.
 4. Locaties en dagdelen
  Bij Black & White KAFE / 72 Business reserveert u een vergaderruimte per dagdeel. Een dagdeel beslaat 3,5 uur. Hierbij onderscheiden wij 3 dagdelen:
De ochtend: vanaf 9.00 uur tot 12.30 uur De middag: vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur
De avond: vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur (en altijd in overleg betreft beschikbaarheid). Mocht uw bijeenkomst eerder starten of langer duren dan de gereserveerde dagdelen dan kunt u, na overleg met Black & White KAFE / 72 Business en o.b.v. beschikbaarheid, de ruimte langer gebruiken. In dit geval wordt er gekeken naar een mogelijke toeslag per uur.
 5. Annuleren vergaderruimtes/diensten
  Tot 7 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is dit kosteloos. Tot <5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Tot <3 werkdagen is 75% van het totaalbedrag verschuldigd. Op dezelfde werkdag is 100% van het totaalbedrag verschuldigd. In geval een deel van het programma wordt geannuleerd (bijv. vervallen lunch of diner) of wanneer een bijeenkomst dient te worden verplaatst dan zijn dezelfde annuleringsvoorwaarden van toepassing.